Pel seu estat de salut, edat o amb el vincle que hem tingut amb ells/es, aquests/es són residents a l’associació.